Projekty badawcze - zakończone


N N 306 525738; "Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen)"; Projekt badawczy MNiSW, kierownik projektu: dr Andrzej Gluza, okres realizacji: 2010-2012.

N N 306 703840; "Morfogenetyczne i morfodynamiczne uwarunkowania rozwoju wybrzeża NW części Ziemi Wedela Jarlsberga (Spitsbergen) w późnym vistulianie i w holocenie"; Projekt badawczy MNiSW (habilitacyjny), kierownik projektu: dr Piotr Zagórski, okres realizacji: 2011-2013.

2011/01/B/ST10/069; "Mechanizmy transportu fluwialnego i dostawy rumowiska do koryt rzek arktycznych o różnym reżimie hydrologicznym (Spitsbergen SW)"; Projekt badawczy NCN, kierownik projektu: dr Waldemar Kociuba, okres realizacji: 2012-2014.

 

Projekty badawcze - obecnie realizowane


2013/09/B/ST10/04141; "Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży wrejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja"; 'The impact of the sea ice conditions in the nearshore zone and shore ice on the wave propagation and coastal morphodynamics in polar regions on the example of southwestern Spitsbergen'; Projekt NCN, Kierownik projektu: dr Mateusz Moskalik (IGF PAN Warszawa), Kierownik z ramienia UMCS: dr hab. Piotr Zagórski. (2014-2017).

.